Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na kursy i staże

Rozpoczyna się w naszej szkole projekt unijny: "Podnoszenie umiejętności przez organizację dodatkowych zajęć...", skierowany do wszystkich uczniów szkoły i nauczycieli. Zajęcia obejmują kursy oraz staże u przedsiębiorców. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych do czerwca 2021 r. Aby uczeń lub nauczyciel mógł wziąć udział w zajęciach musi dopełnić formalności zgłoszeniowych. Druki aplikacyjne dostępne są w Sekretariacie szkoły. Po złożeniu dokumentów uczniowie będą poddani rekrutacji według niżej zamieszczonego regulaminu. Uczniowie mogą uczestniczyć więcej niż w 1 szkoleniu, przy wskazaniu w dokumentacji kolejności uczestnictwa w poszczególnych kursach tj. 1, 2, 3...
Nauczyciele będą rekrutowani do projektu na podstawie ankiet, w których złożone zostały wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie (nauczyciele, którzy wyrazili chęć uczestnictwa, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wymagają przedmiotowego wsparcia - na podstawie decyzji dyrektora).

DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 16.01.2020R. OD GODZ. 12.00 DO 24.01.2020r DO GODZ.15.00

Lista kursów dla uczniów:
1. Kuchnie literackie – teoria – 5 godz. – 8 grup (56 osób)
- praktyka - 8 godz. – 8 grup (56 osób)
2. Innowacje w gotowaniu – gotując mówię po francusku
– teoria – 25 godz. – 2 grupy (razem 14 osób)
- praktyka - 25 godz. – 2 grupy (razem 14 osób)
3. Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – 80 godz. – 2 grupy (razem 15 osób) CERTYFIKAT
4. Barman – 64 godz. – 2 grupy (razem 20 osób) CERTYFIKAT
5. Barista – 40 godz. – 2 grupy (razem 18 osób) CERTYFIKAT
6. Sommelier – 40 godz. – 2 grupy (razem 20 osób) CERTYFIKAT
7. Kuchnia molekularna – 6 godz. – 15 osób
8. Carving – 6 godz. – 15 osób
9. Ręczny wyrób pralin – 5 godz. –15 osób
10. Staże i praktyki w przedsiębiorstwach – 150 godz. – 18 uczniów technikum; 7 uczniów szkoły branżowej (stawka 1500 zł)
Termin kursów do 06.2021 z częstotliwością 2-3h/tyg w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (z wyłączeniem wakacji).
Termin staży: 07-08.2020r. oraz 07-08.2021r.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU
„Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Grudziądzu”

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.
2. Kwalifikacji Uczestników/-czek do Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna.
3. UP, przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu (dostępny na stronie internetowej szkoły zsgh.eu w zakładce Nasza Szkoła – Projekty UE).
4. Warunkiem kwalifikowalności UP jest:
1. spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w
przypadku osób poniżej 18 lat także oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego),
2. uczęszczanie do szkół lub bycie nauczycielem szkół objętych wsparciem,
3. uzyskanie danych o Uczestniku/-czce, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, tj. m. in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub
danych, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
4. Kryterium pierwszeństwa będzie: niepełnosprawność (3 punkty).
5. Dodatkowymi kryteriami punktowymi będą:
- średnia ocen poniżej 4,0 (1 punkt) w przypadku zajęć wyrównawczych,
- średnia ocen powyżej 4,0 (1 punkt) jeżeli chodzi o zajęcia rozwijające,
- kolejność zgłoszeń: 1 punkt,
- chęć uczestnictwa w projekcie: 1 punkt.
5. Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne, wyłoni ostateczną listę UP.
6. W przypadku kilku osób spełniających identyczne kryteria, o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data złożenia dokumentów.
7. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
8. Dokumenty aplikacyjne należy składać do Sekretariatu głównego od dnia 16.01.2020 od godz. 12.00 do dnia 24.01.2020 do godz. 15.00.

Strona internetowa Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał_nr_1_Formularz_rekrutacyjny_ZSGH_nauczyciele
Zał_nr_1_Formularz_rekrutacyjny_ZSGH_uczniowie

Zał_nr_2_Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie_nauczyciele
Zał_nr_2_Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie_uczniowie

Zał_nr_3-Oświadczenie-UP-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych

Zał_nr_4_Rezygnacja-z-uczestnictwa-w-projekcie